About Gallbladder cancer

Ung Thư Túi Mật

 

 

Gallbladder cancer information

Gallbladder cancer is a form of cancer that develops in the gallbladder, a small organ in the shape of pear that is located under the liver, behind the lower right ribs. The main function of the gallbladder is to concentrate and store bile made by the liver. Bile is a fluid that helps to digest fats found in food, and it can be released into the small intestine by either the gallbladder or the liver. Because the liver can also perform this function, the gallbladder can be removed without affecting a person’s health.

Thông tin ung thư túi mật

Ung thư túi mật là một dạng ung thư phát triển trong túi mật, một cơ quan nhỏ trong hình dạng của quả lê nằm dưới gan, đằng sau các xương sườn dưới bên phải. Các chức năng chính của túi mật là tập trung và lưu trữ mật do gan. Mật là một chất giúp tiêu hóa chất béo trong thức ăn, và nó có thể được phát hành vào ruột non bằng túi mật hoặc gan. Bởi vì gan cũng có thể thực hiện chức năng này, túi mật có thể được loại bỏ mà không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

 

Types of gallbladder cancer

The two types of gallbladder cancer that occur most frequently are:

- Adenocarcinoma is the most common type of gallbladder cancer, and accounts for 90 percent of cases. Adenocarcinomas are a specific type of cancer that begin in the gland-like cells that line organs of the digestive tract.

- Papillary adenocarcinoma is a special subtype of adenocarcinoma that has a better prognosis, or outlook, compared with other types of gallbladder cancers. It is much less likely to spread to nearby lymph nodes or other organs like the liver.

Other much less common types of gallbladder cancers are adenosquamous carcinomas, squamous cell carcinomas, small cell carcinomas and sarcomas.

Các loại ung thư túi mật

Hai loại ung thư túi mật xảy ra thường xuyên nhất là:

- Adenocarcinoma là loại phổ biến nhất của ung thư túi mật, và chiếm 90 phần trăm các trường hợp. Loại này là một loại hình cụ thể của ung thư bắt đầu trong các tế bào tuyến giống như lót các cơ quan của đường tiêu hóa.

- Ung thư tuyến nhú là một kiểu đặc biệt của ung thư tuyến mà có tiên lượng tốt hơn, xem ra đỡ hơn so với các loại bệnh ung thư túi mậtkhác. Nó ít có khả năng lây lan đến các hạch bạch huyết gần đó hoặc cơ quan khác như gan.

Loại ít phổ biến của bệnh ung thư túi mật khác là ung thư biểu mô adenosquamous, ung thư biểu mô tế bào vảy, ung thư biểu mô tế bào nhỏ và sacôm.


Gallbladder cancer symptoms

Finding gallbladder cancer while it is still at an early stage increases the chance for successful treatment. While symptoms usually do not develop until the cancer is at an advanced stage, being aware of the possible symptoms and discussing them with your doctor right away if you experience them may improve the chance of catching it and treating it at an earlier stage.

Các triệu chứng ung thư túi mật

Tìm ung thư túi mật, trong khi nó vẫn còn ở giai đoạn sớm làm tăng cơ hội điều trị thành công. Trong khi các triệu chứng thường không phát triển cho đến khi ung thư ở giai đoạn đã tiến triển, được nhận thức của các triệu chứng có thể và thảo luận với bác sĩ của bạn ngay lập tức, nếu bạn có kinh nghiệm, chúng có cơ hội điều trị và cải thiện ở giai đoạn sớm.

Possible gallbladder cancer symptoms include:

Abdominal pain: This pain is usually located in the upper- or upper-right abdomen.
Jaundice: Yellowing of the skin or whites of the eyes may be caused by a backup of bile resulting from the tumor blocking a duct.
Gallbladder enlargement: Because the gallbladder is surrounded by other organs, it may be hard to notice an increase in its size, but sometimes a doctor can feel it during a physical examination. An increase in gallbladder size may also be detected through imaging tests, such as an ultrasound.
Other symptoms: Gallbladder cancer may sometimes be associated with other symptoms, such as nausea, vomiting, loss of appetite, weight loss, abdominal swelling, severe itching, or black, tarry stools.

Các triệu chứng ung thư túi mật có thể bao gồm:

Đau bụng: đau này thường được đặt ở bụng thượng hoặc trên bên phải.
Vàng da: Vàng da hoặc lòng trắng của mắt có thể được gây ra bởi một sao lưu của mật do các khối u chặn một ống dẫn.
Mở rộng túi mật: Bởi vì túi mật được bao quanh bởi các cơ quan khác, nó có thể được khó để nhận thấy sự gia tăng kích thước của nó, nhưng đôi khi một bác sĩ có thể cảm thấy nó trong một cuộc kiểm tra thể chất. Sự gia tăng kích thước túi mật cũng có thể được phát hiện thông qua xét nghiệm hình ảnh, chẳng hạn như siêu âm.
Các triệu chứng khác: ung thư túi mật đôi khi có thể được kết hợp với các triệu chứng khác như buồn nôn, nôn, chán ăn, sụt cân, sưng bụng, ngứa trầm trọng, hoặc đen, phân hắc ín.

Gallbladder cancer risk factors

Although the exact causes of gallbladder cancer are unknown, certain factors may increase a person’s risk of developing gallbladder cancer. Frequently, these factors are related to chronic inflammation of the gallbladder.

Yếu tố nguy cơ ung thư túi mật

Mặc dù nguyên nhân chính xác của ung thư túi mật chưa được biết, một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ của một người mắc bệnh ung thư túi mật. Thông thường, các yếu tố có liên quan đến tình trạng viêm mãn tính của túi mật.

GENERAL

Gender: Gallbladder cancer occurs twice as frequently in women as in men, and this may be related to the increased frequency of gallstones and chronic inflammation.
Age: Gallbladder cancer occurs mainly in individuals over the age of 65, and the average age at diagnosis is 73.
Ethnicity and geography: Gallbladder cancer occurs more frequently in Mexican Americans and Native Americans, while African Americans are at the lowest risk. However, gallbladder cancer is less common in the United States compared with countries in Asia, Eastern Europe and South America.

TỔNG QUÁT

Giới tính: ung thư túi mật thường xảy ra hai lần ở phụ nữ cũng như nam giới, và điều này có thể liên quan đến sự gia tăng tần số của sỏi mật và viêm mãn tính.
Tuổi: ung thư túi mật chủ yếu xảy ra ở những người ở độ tuổi trên 65, và tuổi trung bình lúc chẩn đoán là 73.
Dân tộc và địa lý: Túi mật ung thư xảy ra thường xuyên hơn ở người Mỹ gốc Mexico và người Mỹ bản địa, trong khi người Mỹ gốc Phi có nguy cơ thấp nhất. Tuy nhiên, ung thư túi mật là ít phổ biến ở Hoa Kỳ so với các nước trong khu vực châu Á, Đông Âu và Nam Mỹ.

 

BODY

Obesity: Being overweight or obese is a risk factor for gallbladder cancer, and may be related to the increased risk for developing gallstones.

CƠ THỂ NGƯỜI

Béo phì: Thừa cân hoặc béo phì là một yếu tố nguy cơ ung thư túi mật, và có thể liên quan đến tăng nguy cơ phát triển sỏi mật.

 

GENETICS

Family history: Although the genetic cause is unknown, the risk of gallbladder cancer seems to increase in families with a history of the disease.

Di truyền học

Tiền sử gia đình: Mặc dù nguyên nhân di truyền là không rõ, nguy cơ ung thư túi mật dường như tăng lên trong gia đình có tiền sử bệnh.


LIFESTYLE

Chemical exposure: Some studies have shown that exposure to certain industrial chemicals, particularly those used in the rubber and textile industries, may be linked to an increased risk of gallbladder cancer. However, the link is not certain, and more research is needed.


Cách thức

Tiếp xúc với hóa chất: Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc với các hóa chất công nghiệp nhất định, đặc biệt là những người sử dụng trong các ngành công nghiệp cao su và dệt may, có thể liên quan đến tăng nguy cơ ung thư túi mật. Tuy nhiên, không phải là tuyệt đối, và cần nghiên cứu thêm.

 

OTHER CONDITIONS

Gallstones: The leading gallbladder cancer risk factor is the presence of gallstones, which are found in over 75 percent of patients with gallbladder cancer. These hard, rock-like deposits can form from cholesterol and other substances found in the bile. Gallstones can block the flow of bile, and lead to chronic inflammation. However, gallstones are very common, particularly in middle-aged women, and most people with this condition do not develop gallbladder cancer.

Porcelain gallbladder: This is a condition where calcium deposits cover the wall of the gallbladder, and some but not all studies have suggested a link between this condition and the development of gallbladder cancer. There may be a link between chronic inflammation and the calcification of the gallbladder.

Choledochal cysts: Bile-filled cysts may develop along the common bile duct that leads from the gallbladder and liver to the small intestine. Sometimes the lining of the cysts may develop pre-cancerous cells, increasing the risk of cancer.

Bile duct abnormalities: Other conditions that cause the bile duct to backup or result in inflammation of the gallbladder may also be potential risk factors.

Gallbladder polyps: These are abnormal growths that form on the gallbladder. They may be caused by cholesterol deposits or by inflammation. Larger polyps (bigger than a centimeter) have a greater chance of being cancerous, and doctors often recommend removing the gallbladder when larger polyps are found.

Typhoid: Individuals with a chronic salmonella infection, which is the bacterium that causes typhoid, may be at increased risk for gallbladder cancer, but this is rare in the United States.

ĐIỀU KIỆN KHÁC

   Sỏi mật: Các yếu tố nguy cơ ung thư túi mật hàng đầu là sự hiện diện của sỏi mật được tìm thấy trong hơn 75 phần trăm bệnh nhân bị ung thư túi mật. Chúng cứng như viên đá, có thể hình thành từ cholesterol và các chất khác được tìm thấy trong mật. Sỏi mật có thể chặn dòng chảy của mật, và dẫn đến tình trạng viêm mãn tính. Tuy nhiên, sỏi mật là rất phổ biến, đặc biệt là ở phụ nữ trung niên, và hầu hết những người có điều kiện này không phát triển bệnh ung thư túi mật.

Sứ túi mật: Đây là một điều kiện mà canxi bao gồm các bức tường của túi mật, và một số nhưng không phải tất cả các nghiên cứu đã cho thấy một mối liên hệ giữa tình trạng này và sự phát triển của ung thư túi mật. Có thể có một mối liên hệ giữa tình trạng viêm mãn tính và các chất vôi của túi mật.

Nang Choledochal: u nang Bile đầy có thể phát triển dọc theo ống mật chủ dẫn từ túi mật và gan xuống ruột non. Đôi khi lớp niêm mạc của u nang có thể phát triển các tế bào tiền ung thư, làm tăng nguy cơ ung thư.

Mật bất thường ống dẫn: Các điều kiện khác gây ra các ống dẫn mật backup hoặc kết quả trong viêm túi mật cũng có thể là yếu tố nguy cơ tiềm ẩn.

 Polyp túi mật: Đây là mức tăng trưởng bất thường hình thành vào túi mật. Chúng có thể được gây ra bởi tụ cholesterol hoặc viêm. Polyps lớn (lớn hơn một cm) có nguy cơ tạo ra ung thư, các bác sĩ thường khuyên nên loại bỏ túi mật khi tìm thấy polyp quá lớn.

Thương hàn: Các cá nhân bị nhiễm salmonella mãn tính do vi khuẩn gây bệnh thương hàn, có thể có nguy cơ gia tăng ung thư túi mật, nhưng điều này là hiếm ở Hoa Kỳ.

 

Gallbladder cancer stages

Making an educated treatment decision begins with the stage, or progression, of the disease. The stage of gallbladder cancer is one of the most important factors in evaluating treatment options.

Our cancer doctors use a variety of diagnostic tests to evaluate gallbladder cancer and develop an individualized treatment plan. If you have been recently diagnosed, we will review your pathology to confirm you have received the correct diagnosis and staging information, and develop a personalized treatment plan. If you have a recurrence, we will perform comprehensive testing and identify a treatment approach that is suited to your needs.

Giai đoạn ung thư túi mật

Làm sáng tỏ quyết định điều trị từng giai đoạn, hay tiến hành chữa trị gấp cho căn bệnh này. Sắp xếp giai đoạn chữa trị ung thư túi mật là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc đánh giá các lựa chọn điều trị.

Bác sĩ ung thư của chúng tôi sử dụng một loạt các xét nghiệm chẩn đoán để đánh giá ung thư túi mật và phát triển một kế hoạch điều trị. Nếu bạn đã được chẩn đoán gần đây, chúng tôi sẽ xem xét bệnh lý của bạn để xác nhận bạn đã nhận được chẩn đoán chính xác các thông tin, và tiến hành kế hoạch điều trị. Nếu có sự tái phát, chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra toàn diện và xác định một phương pháp điều trị sao cho phù hợp với nhu cầu của bạn
.

 

Nguồn:

 

.