Nhà Thờ trang trí bằng đầu lâu và xương người

Kostnice (Church of Bones), Kutna Hora, Sedlec Ossuary, Prague


http://www.artgraphica.net/art-shop/prague-kutna-hora-bone-church.htm

 

 

Sưu tầm

http://www.artgraphica.net/art-shop/prague-kutna-hora-bone-church.htm