Audio Ngâm Thơ
 
Bài thơ Tác giả trình diễn    lời 
Chùa Hương    (mp3) Nguyễn Nhược Pháp Trang Nhung - Thúy Đạt - Xuân Hanh
Thề non nước      (mp3) Tản Đà Trang Nhung
Bông hoa rừng      (mp3) Thế Lữ Khắc Tư
Mong em về trước cơn mưa  (mp3) Thu Bồn Hồng Năm
Hai sắc hoa Tigôn   (mp3) T.T.KH Thúy Mùi - Khắc Tư
Chiều     (mp3) Xuân Diệu Xuân Hanh
Đây mùa thu tới     (mp3) Xuân Diệu Lệ Quyên
Lời kỹ nữ     (mp3) Xuân Diệu Lài Tâm
Sương mờ     (mp3) Xuân Diệu Thanh Hòa
Trăng     (mp3) Xuân Diệu Thúy Đạt
Tương tư chiều     (mp3) Xuân Diệu Thanh Hòa
Chiếc nón quai thao     (mp3) Anh Thơ Trang Nhung
Ngọn gió     (mp3) Chính Hữu Hồng Năm
Gái quê   (mp3) Hàn Mặc Tử Khắc Tư
Ngập ngừng    (mp3) Hồ Dzếnh Quốc Anh
Ngậm ngùi       (mp3) Huy Cận Hồng Năm
Trên cầu    (mp3) Huy Thông Thúy Mùi 
Ghen trăng     (mp3) Mai Đình Thúy Đạt
Chân quê    (mp3) Nguyễn Bính Trang Nhung
Cô hái mơ    (mp3) Nguyễn Bính Ái Xuân
Cô lái đò    (mp3) Nguyễn Bính Ngọc Lan
Hết bướm vàng     (mp3) Nguyễn Bính Quốc Anh
Lỡ bước sang ngang     (mp3) Nguyễn Bính Linh Ngâm
Người hàng xóm     (mp3) Nguyễn Bính Khắc Tư - Trang Nhung
Người hàng xóm     (mp3) Nguyễn Bính Lệ Quyên  

 

 

*