NGÀY ĐẠI HỘI THỨC HÓA MIỀN ĐÔNG HOA KỲ 2019 (14/ 7/ 2019)