Hình ảnh ngày lễ khấn dòng của sơ Tina (Con anh chị Đinh Viết Tạn) tại Nam California 10/7/2016