HÌNH ẢNH LỄ TẤN PHONG ĐGM GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO

Ngày 05 Tháng 04/ 2013 - Giáo Phận Xuân Lộc