Kïnh Thêìn Nöng  Mûâng  Kyã   Niïåm  Chuáa   Giaáng  Sinh

                                       Created   by   ÀÀ.   Kïnh  Thêìn   Nöng