Ban Chấp Hành Mới (Tuyên hứa)

 

___________________________________________*****_______________________________________________

 

 

Sau cùng, là những người năm xưa cũ ...

 

 

 

Xem tiếp trong link P. 3 (Tiệc Mừng)