Saint Alice Church * Upper Darby, PA 19082

Ngày 05 Tháng 10, 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUNG NGHINH THÁNH MẪU MÂN CÔI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Còn tiếp (Xem link 2)