Con Đến Chỉ Để Nhìn Chúa

 

Không có chi cầu khấn
Chẳng có gì hiến dâng
Chúa ơi! Con tìm đến
Để nhìn Chúa! Thế thôi!

Để nhìn Chúa! Thế thôi!
Trong sương mai diệu vợi
Bàn thờ Hy Lễ mới
Lời ca thánh chơi vơi
Hoa nến chiếu sáng ngời.

Để nhìn Chúa! Thế thôi!
Dưới trưa hè nắng gội!
Nhà Chúa vắng đơn côi!
Chim buồn thôi cất lời!
Hương khói tàn tả tơi!

Để nhìn Chúa! Thế thôi!
Hoàng hôn tím khung trời
Mây từng áng ngừng trôi
Vài cánh hạc rã rời!
Giáo đường đứng bồi hồi!

Để nhìn Chúa! Thế thôi!
Ngày qua đêm đến vội!
Nước mắt và mồ hôi!
Trên bàn tay thống hối!
Nhiều trống vắng! Chúa ơi!

Để nhìn Chúa! Thế thôi!
Trong đêm thâu vời vợi!
Thập giá in lẻ loi!
Trên nền trời hấp hối!
Đất cúi xuống ngậm ngùi!

Không có chi cầu khấn!
Chẳng còn chi hiến dâng!
Chúa ơi! Con tìm đến:
Để nhìn Chúa! Thế thôi!!!!

 

Lm Hải Hồ