CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN ONLINE - BÊN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

9:45 TỐI THỨ SÁU HẰNG TUẦN (Giờ Miền Đông HK.)

 

 

.