Thánh

Công Ðồng Chung Vaticanô II

Bản dịch Việt Ngữ của Giáo Hoàng Học Viện Piô X


- Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh (Sacrosanctum Concilium)

Lời Giới Thiệu

Chương I | | Chương II | | Chương III | |

Chương IV | | Chương V | | Chương VI | | Chương VII | |

- Sắc Lệnh về các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội (Inter Mirifica)

Lời Giới Thiệu

Chương I | | Chương II | |

- Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội (Lumen Gentium):

Lời Giới Thiệu

Chương I | | Chương II | | Chương III | | Chương IV | |

Chương V | | Chương VI | | Chương VII | | Chương VIII | |

Thông Tri và Chú Thích Sơ Khởi

- Sắc Lệnh về các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương (Orientalium Ecclesiarum):

Lời Giới Thiệu

Toàn Văn Sắc Lệnh

- Sắc Lệnh về Hiệp Nhất (Unitatis Redintegratio):

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu | | Chương I | | Chương II | | Chương III | |

- Sắc Lệnh về Nhiệm Vụ Mục Vụ của các Giám Mục trong Giáo Hội (Christus Dominus)

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu | | Chương I | | Chương II | | Chương III | |

- Sắc Lệnh về Canh Tân Thích Nghi Ðời Sống Dòng Tu (Perfectae Caritatis)

Lời Giới Thiệu

Toàn Văn Sắc Lệnh

- Sắc Lệnh về Ðào Tạo Linh Mục (Optatam Totius)

Lời Giới Thiệu

Toàn Văn Sắc Lệnh

- Tuyên Ngôn về Giáo Dục Ki-tô Giáo (Gravissimum Educationis):

Lời Giới Thiệu

Toàn văn Tuyên Ngôn

- Tuyên Ngôn về Liên Lạc của Giáo Hội với các Tôn Giáo Ngoài Ki-tô Giáo (Nostra Aetate):

Lời Giới Thiệu

Toàn văn Tuyên Ngôn

- Hiến Chế Tín Lý về Mạc Khải của Thiên Chúa (Dei Verbum):

Lời Giới Thiệu

Chương I | | Chương II | | Chương III | |

Chương IV | | Chương V | | Chương VI | |

- Sắc Lệnh về Tông Ðồ Giáo Dân (Apostolicam Actuositatem):

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu | | Chương I | | Chương II | | Chương III | |

Chương IV | | Chương V | | Chương VI | |

- Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo (Dignitatis Humanae):

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu | | Chương I | | Chương II | |

- Sắc Lệnh về Hoạt Ðộng Truyền Giáo của Giáo Hội (Ad Gentes)

Lời Giới Thiệu

Chương I | | Chương II | | Chương III | |

Chương IV | | Chương V | | Chương VI | |

- Sắc Lệnh về Chức Vụ và Ðời Sống các Linh Mục (Presbyterorum Ordinis)

Lời Giới Thiệu

Chương I | | Chương II | | Chương III | |

- Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong Thế Giới Ngày Nay (Gaudium Et Spes):

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu | | Nhập Ðề | |

Phần I: | | Chương I | | Chương II | | Chương III | | Chương IV | |

Phần II: | | Chương I | | Chương II | | Chương III | | Chương IV | | Chương V | |

 


Phụ Lục:

Lời Giới Thiệu Tổng Quát Về Công Ðồng

Sứ Ðiệp Của Công Ðồng Gửi Ðến Tất Cả Mọi Người

Nhân kỷ niệm 40 năm: Dấu Ấn Công Ðồng Vatican II Tại Một Ðịa Phương

Vài Nét Về Công Ðồng Vaticanô II Nhân Kỷ Niệm 40 Năm

Kỷ niệm 40 năm kết thúc Công đồng Vatican đệ nhị, 08.12.1965 - 08.12.2005

Công Ðồng Vaticanô II: Một Hành Ðộng Của Lòng Tin

Tổng Kết Thánh Quả của Hiến Chế Mục Vụ Vui Mừng và Hy Vọng

Mạc Khải Kitô Giáo và Các Tôn Giáo Khác Theo Ánh Sáng CÐ Vaticanô II

Vai trò của người giáo dân Việt Nam dưới ánh sáng Công Ðồng Vatican II