30 châm ngôn sống:


1. Thương thì đường trường mau rút vắn.

2. Ghét bỏ cung nỏ kéo hoài.

3. Truyện xấu sốt dẻo, nẻo ngay ngại tìm, đời sống thành u mê.

4. Nghe một, nói muôn, tai hoạ vào thân.

5. Bước lên bằng cách đạp người khác xuống, chân sẽ bị hổng.

6. Vun xới cho mình, loại trừ người khác, sẽ rơi vào cô đơn bất hạnh.

7. Bịa chuyện dối gian thì sướng miệng nhưng dơ lòng.

8. Khuôn mặt thì rạng rỡ, mà diện mạo lại u mờ.

9. Lời giả dễ nghe, lời thật khó nhận.

10. Lời hay lẽ thiệt mới là khôn ngoan. 

11. Sự thật thì đơn sơ trơ trụi.

12. Dối gian nại trăm ngàn nguyên cớ.

13. Lòng thành tâm thật mới là chân tu.

14. Vội ăn vội nói, thói đời gièm pha.

15. Gian ngoa lắt léo chỉ là dối gian gạt người.

16. Lời qua tiếng lại hơn thua được gì.

17. Thắng chồng thắng vợ, thì thua thắng mình.

18. Cây khô bóc vỏ cho nõn đâm chồi.

19. Trẻ đòi, thiếu tiêu, thanh bòn, già giữ.

20. Truyện xấu không kể, truyện xàm không nghe. 

21. Vô can vô cớ, gây vố hại người.

22. Tâm lặng lòng thanh, bình an thư thái.

23. Trút bỏ sầu hận, tâm thần nhẹ tênh.

24. Có có, không không mưu hại cả đời.

25. Nói có thì rõ như ban ngày.

26. Biết mình, xét mình, sửa mình là đầu mối thành nhân.

27. Một câu hại người, bằng mười lưỡi gươm đâm thấu.

28. Nói thẳng nói thật, phật lòng trước đã.

29. Nói bóng nói gió, chó đâm bụi rậm.

30. Nụ cười là liều thuốc chữa bá bệnh tâm sinh lý.

 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng